Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν.

Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Συγκεκριμένα:

Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Β) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων.

Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.

Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά.

Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης).

ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο).

Δηλαδή, το ΣΒΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών, με μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, για την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

Α) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους, ειδικά των ανθρώπων με αναπηρίες.

Β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας.

Γ) Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.

Δ) Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ε) Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι του Δήμου Ωρωπού, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Επιπλέον, παρακαλούμε ειδικά τους γονείς που κατοικούν στο Δήμο μας και τα παιδία τους φοιτούν στα σχολεία του, να συμπληρώσουν και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

  Τέλος οι φόρεις του Δήμου μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ.

ΚΕΡΔΙΖΩ
 • Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, συνοψίζονται στα εξής:

  Α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος

  Β) Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών)

  Γ) Βελτίωση της εικόνας της πόλης - περιοχής παρέμβασης

  Δ) Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων

  Ε) Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).

  ΣΤ) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, προκειμένου το Σχέδιο να αποκτήσει υψηλού επιπέδου ''δημόσια αποδοχή και νομιμοποίηση''.

  Ζ) Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες - Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων - που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

  Η) Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα

  Θ) Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας

  Ι) Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

1η Διαβούλευση

Η 1η Διαβούλευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά στην καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στο Δήμο Ωρωπού. Επιπλέον θα ενημερωθείτε για τα ερωτηματολόγια που θα μπορείτε να συμπληρώσετε στα πλαίσια του ΣΒΑΚ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ωρωπού, καλείστε στη 1η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

''Ενημέρωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - Καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα κινητικότητας στο Δήμο''

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3/5/2020 και ώρα 11:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη στην σελίδα: webex.com.

Για να παρακολουθήσετε, πατήστε εδώ.

ΥΛΙΚΟ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση 1ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 3/5/2020 .

Πρόγραμμα 1ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 3/5/2020 .

Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 3/5/2020 .

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η 1η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο: ''Ενημέρωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα κινητικότητας στο Δήμο'' του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Ωρωπού προγραμματίστηκε την Κυριακή 03 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εξελίξεων και των μέτρων για την καταπολέμηση του ιού Covid-19, αφού η υλοποίησή της δια ζώσης, όπως αρχικά προβλεπόταν δεν ήταν δυνατή. Με σκοπό την ενημέρωση και την προβολή της 1ης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος ετοίμασε σχετική πρόσκληση και ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΣΒΑΚ ενώ παράλληλα σύμφωνα και με το άρθρο 22 του Ν.4599/2019 είχε ήδη δημιουργηθεί και σχετική ιστοσελίδα: http://svakoropou.gr/. Στην ιστοσελίδα είναι αναρτημένα ειδικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε φορείς, κάτοικους και εργαζόμενους του Δήμου Ωρωπού, καθώς και σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολεία του Δήμου, προκειμένου να εξειδικευτούν πιθανά προβλήματα κινητικότητας και προσβασιμότητας για τις παραπάνω κατηγορίες. Από πλευράς Δήμου, απεστάλλη ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τίτλο: “Πρόσκληση Συμμετοχής ως προτεινόμενος εμπλεκόμενος φορέας στην 1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ωρωπού στις 03/05/2020.”

Την 1η Δημόσια Διαβούλευση του Δήμου Ωρωπού συντόνισε ο Ανάδοχος του έργου, κ. Ι.Μάρης (VMC TEXNIKH E.E.). Η διαβούλευση ήταν ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, επισκέπτη, σε φορείς και γενικά σε όποιον ήθελε να συμμετάσχει.

Αρχικά, ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο του Δήμου Ωρωπού, κ.Γεώργιο Γιασημάκη, ο οποίος αφού χαιρέτησε τη διαβούλευση και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα του ΣΒΑΚ για το Δήμο λόγω του σημαντικού εύρους θεμάτων που καλύπτει και της αναπτυξιακής προοπτικής που δίνει. Επίσης, τόνισε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την ενεργή συμμετοχή της κατά την προβολή και την εκπόνηση του έργου, προκειμένου να αποκτήσει την αναγκαία κοινωνική συμμετοχή και να επιλύσει καίρια ζητήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, λαμβάνοντας πάντα ως πρωταρχικό δεδομένο ότι αποσκοπεί στο σχεδιασμό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη, με βασικούς πυλώνες την πεζή μετακίνηση, τα ΑμεΑ και το ποδήλατο. Τέλος, ανέφερε ότι το ΣΒΑΚ του Δήμου αποτελεί μεταξύ άλλων και μια από τις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

Στη συνέχεια μίλησε ο Ανάδοχος κ.Ι.Μάρης, ο οποίος παρουσίασε ενδελεχώς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογική διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ για το Δήμο Ωρωπού, επισημαίνοντας ότι το ΣΒΑΚ δεν αποτελεί Κυκλοφοριακή Μελέτη με βάση την παραδοσιακή προσέγγιση, αλλά Στρατηγικό Σχέδιο που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών και μετακινήσεων. Επιπλέον, ανέφερε τα βήματα και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται ανά φάση εκτέλεσης του έργου, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που θα κατέχουν οι απόψεις των φορέων και πολιτών κατά την διαμόρφωσή του, ώστε να κατανοηθούν και να προσδιοριστούν τα σημαντικά προβλήματα στην υπό εξέταση περιοχή. Επίσης, κατέστη σαφές ότι οι απόψεις και οι επιθυμίες των πολιτών θα συνδιαμορφώσουν το Κοινό Όραμα για το Δήμο, σε πλήρη συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους για την επίτευξή του. Τέλος, παρουσίασε με εποπτικό τρόπο ενδεικτικά πακέτα μέτρων και παρεμβάσεων που δύναται να προταθούν προς εφαρμογή και περιλαμβάνουν διαφόρους τομείς όπως είναι η κυκλοφορία, η σχέση χρήσεων γης - συστήματος μεταφορών, η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση, η στάθμευση, κ.α.. Για τη βέλτιστη κατανόηση των παραπάνω, η παρουσίαση περιλάμβανε σημαντικό αριθμό από παραδείγματα παρεμβάσεων ''πριν και μετά'', μέσω φωτογραφικού υλικού από άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του αναδόχου, δόθηκε το βήμα στο σύνολο των παρευρισκομένων που ζήτησαν να πάρουν τον λόγο και να καταθέσουν τις απόψεις τους και γενικά τυχόν προβληματισμούς και προτάσεις αναφορικά με το σύστημα μεταφορών και την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο.

Ζητήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες:

-Οδική ασφάλεια μαθητών στο Γυμνάσιο Χαλκουτσίου. Έλλειψη διαμορφωμένου χώρου για απο/επιβίβαση. Έλλειψη πεζοδρομίων στην Χαλκουτσίου-Δηλεσίου.

-Ανάγκη αναδιαμόρφωσης των ιστορικών κέντρων των ορεινών οικισμών του Δήμου, η έλλειψη πεζοδρόμων σε αυτά, καθώς και η διέλευση μεγάλου αριθμού διαμπερών μετακινήσεων από το ιστορικό κέντρο του Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου.

-Συνδεσιμότητα των ΜΜΜ (τρένο - λεωφορείο - ferry boat) στο Δήμο, και έλλειψη σύνδεσης των σταθμών του προαστιακού με τους οικισμούς μέσω δημόσιας συγκοινωνίας.

- Αναρχη και οχλούσα στάθμευση στο παραλιακό μέτωπο Σκάλας Ωρωπού.

-Έλλειψη υποδομών ΑΜΕΑ.

-Υποχώρηση του οδοστρώματος σε συγκεκριμένο τμήμα της οδού Χαλκουτσίου-Δηλεσίου.

-‘Ελλειψη φωτισμού σε μεγάλα οδικά τμήματα του Δήμου και κυρίως της οδού μεταξύ Σκάλας Ωρωπού και Μαλακάσας.

-Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοπόσημων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

-Θέματα μόλυνσης του Ασωπού ποταμού, προβλήματα του αποχετευτικού συστήματος και φθορές των πεζοδρομίων του οικισμού Νέων Παλατιών, καθώς και ανάδειξη του ιστορικού χώρου των φυλακών και της Λιμνοθάλασσας Ωρωπού.

-Τρεις (3) άξονες γύρω από τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στον Δήμο είναι το παραλιακό μέτωπο, οι ορεινοί όγκοι και η Λίμνη Μαραθώνα.


2η Διαβούλευση

Στην 2η Διαβούλευση θα ενημερωθείτε για το Κοινό Όραμα, την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για τα εναλλακτικά σενάρια για την διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ωρωπού. Σκοπός των σεναρίων είναι να βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης πεζών, ποδηλατιστών και ΑΜΕΑ καθώς επίσης και η λειτουργία των ΜΜΜ. Στα σενάρια θα περιλαμβάνονται οι τάσεις και οι προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, οι προτάσεις, που θα βασίζονται στη προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ορίζοντα 5,10 και 20 έτη, μέσα από το πρίσμα της εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Επίσης, απαραίτητη είναι η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει καταγραφή των απόψεων/προτάσεων/αντιρρήσεων των συμμετεχόντων φορέων και πολιτών σχετικά με την ανάλυση και τις παρεμβάσεις/μέτρα των Προκαταρκτικών Σεναρίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ωρωπού, καλείστε στη 2η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

''Υφιστάμενη Κατάσταση Κινητικότητας στον Δήμο Ωρωπού, Κοινό Όραμα και Προτεινόμενες Προκαταρκτικές Παρεμβάσεις--Δράσεις στα Πλαίσια του ΣΒΑΚ''

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26/3/2021 και ώρα 19:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη στην σελίδα: webex.com.

Για να παρακολουθήσετε, πατήστε εδώ.

ΥΛΙΚΟ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση 2ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 26/3/2021 .

Πρόγραμμα 2ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 26/3/2021 .

Η 2η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 26/3/2021. Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική παρουσίαση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παρουσίαση 2η Διαβούλευση, 26/3/2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τυχόν παρατηρήσεις τους μέχρι 23/4/2021 μέσω email στην διεύθυνση: info@oropos.gov.gr.

3η Διαβούλευση

Στην 3η Διαβούλευση, το Οριστικό Σχέδιο Δράσης καθώς και τα επιλεγμένα μέτρα θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό και στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο πάντα την ευρεία ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του προκειμένου να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Οι όροι και οι κανόνες της διαβούλευσης θα είναι ίδιοι με την προηγούμενη, ενώ θα καταγράφονται όλες οι απόψεις που θα εκφρασθούν κατά την διάρκειά της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ωρωπού, καλείστε στη 3η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

''Οριστικό ΣΒΑΚ - Ενημέρωση για τις Προτεινόμενες Παρεμβάσεις-Δράσεις''

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/6/2021 και ώρα 19:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη στην σελίδα: webex.com.

Για να παρακολουθήσετε, πατήστε εδώ.

ΥΛΙΚΟ 3ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση 3ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 18/6/2021 .

Πρόγραμμα 3ης Διαβούλευσης Δήμου Ωρωπού, 18/6/2021 .


Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Ωρωπού

Παρακολούθηση-Αξιολόγηση ΣΒΑΚ Δήμου Ωρωπού

Σχέδιο Σκάλα-Ν.Παλάτια-Χαλκούτσι-Αγ.Κωνσταντίνος

Σχέδιο Αγ.Απόστολοι-Κάλαμος

Σχέδιο Αυλώνας-Μαλακάσα-Αφίδνες

Σχέδιο Καπανδρίτι-Πολυδένδρι

Σύμφωνο Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Ωρωπού

Γενικός Χάρτης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Ωρωπού

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αλλάζοντας τον Δήμο Ωρωπού

Εύκολες, Πράσινες και "Έξυπνες" Μετακινήσεις

Δήμος Προσβάσιμος σε Όλους